หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่

 สัปดาห์ที่ ๑๐ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมนอกสถานที่ ห้วง ๒๓ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๖๗  ณ นขต.กส.ทบ. พื้นที่ จว.ช.ม.

Scroll to Top