การทดสอบความชำนาญทางทหารนายทหารชั้นประทวน เหล่า กส. ประจำปี 67 ครั้งที่ 1

 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (PreTest)

  วันเวลา 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 67 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจริง โดยไม่จำกัดจำนวน

 • ประกาศรายชื่อ "ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฯ"

  7 ก.พ. 67 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์

 • ซักซ้อมและทดสอบระบบฯ ครั้งที่ 1

  13 ก.พ. 67

 • ซักซ้อมและทดสอบระบบฯ ครั้งที่ 2

  14 ก.พ. 67

 • การทดสอบความรู้ (ทดสอบจริง)

  16 ก.พ. 67 ทดสอบผ่านระบบ e-Learning โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่า "ผ่านการทดสอบ"

 • ประกาศผลการทดสอบ

  ประกาศผลการทดสอบความชำนาญทางทหาร ประจำปี 67 ครั้งที่ 1

Scroll to Top