จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 1330 นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ พันเอก อำนาจ จังพานิจ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธาน ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารเกษตรรวม โดยมี หน่วยงานราชการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 หน่วยงาน

ลำดับชื่อหน่วยงานชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
1สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกนางพรรณี เดชภักดีประมงจังหวัดนครนายก
2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกนางสาวสุกัญญา อินทรสนธิเจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน
3ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรีนายนริศร์ คงสมบุญผู้อำนวยการศูนย์ฯ
4กรมส่งเสริมการเกษตรนายกฤษฎา ฉิมอินทร์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.ชลบุรี
5สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายกนางนันทวัลย์ นิลสูงเนินหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
6ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก
7ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมานางสาวพิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลีนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
8แขวงทางหลวงชนบทนครนายกนายกมล จันทอนธิมุกนายช่างโยธาอาวุโส
9กรมวิชาการเกษตรนายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
10สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกนางพรรณี เดขภักดีประมงจังหวัดนครนายก
11สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกนางสาวจิดาภา หลวงทิพย์หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
12การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายกนายทวัช ขำบัณฑิตย์หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
13สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกนางสาววิลาวัลย์ เรียนเวชนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
14ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวพิริยาภรณ์ สุดฉิมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
15แขวงทางหลวงนครนายกนายศรัณย์ โตไทยะหัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านนา
16กรมหม่อนไหม แทนนายสมคิด ทองช่วยหัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17กรมการข้าว ให้แทน ศูนย์ข้าวนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก
18กรมปศุสัตว์ ศูนย์สัตว์ปีกนายภูรี วีระสมิทธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
19กรมปศุสัตว์นางสาวสุกัญญา อินทรสนธิเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
20สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกนายสุนทร รัตนจำรูญปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
21สำนักงานจังหวัดนครนายกนายคณิต คงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
22กรมประมงนายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยวนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
23กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายภากร เพ็ชร์นิลนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
24กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครางการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Scroll to Top