ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับที่ 1

พ.อ. ประภัศร ศรจิตติ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2502 - 2507

ลำดับที่ 2

พ.อ. พจน์ ปิยะรัตน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2507 - 2516

ลำดับที่ 3

พ.อ. ดุสิต จันทะยานี

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2516 - 2518

ลำดับที่ 4

พ.อ. พจน์ ปิยะรัตน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2518 - 2519

ลำดับที่ 5

พ.อ. เทวฤทธิ์ ศังขวณิช

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2519 - 2519

ลำดับที่ 6

พ.อ. เสามนัส โปรตระนันทน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2519 - 2521

ลำดับที่ 7

พ.อ. ดุสิต จันทะยานี

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2521 - 2524

ลำดับที่ 8

พ.อ. เจริญ สันหัดกุล

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2524 - 2525

ลำดับที่ 9

พ.อ. อธิคม พร้อมญาติ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2525 - 2525

ลำดับที่ 10

พ.อ. วิมล วิวัฒน์วานิช

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2525 - 2528

ลำดับที่ 11

พ.อ. วิมล ทับเอม

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2528 - 2530

ลำดับที่ 12

พ.อ. บุญเสริม ภิรมย์รัตน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2308 - 2531

ลำดับที่ 13

พ.อ. ศรีพันธุ์ วิชพันธุ์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2331 - 2534

ลำดับที่ 14

พล.ต. วิรัช รัชตะวรรณ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2334 - 2537

ลำดับที่ 15

พล.ต. ม.ล. ดิเรกลาภ ทวีวงศ์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2337 - 2542

ลำดับที่ 16

พ.อ. บุญสร้าง มานะธรรม

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2542 - 2544

ลำดับที่ 17

พ.อ. โสภณ ปรุงสุวรรณ์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2544 - 2545

ลำดับที่ 18

พล.ต. พงษ์ศักดิ์ พาณิชเกรียงไกร

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2545 - 2547

ลำดับที่ 19

พ.อ. สุธี ชูจันทร์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2547 - 2547

ลำดับที่ 20

พ.อ. สาทร จันทนปุ่ม

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2547 - 2548

ลำดับที่ 21

พ.อ. บุญสันติ แสนสวัสดิ์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2548 - 2551

ลำดับที่ 22

พ.อ. กิตติรัตน์ นรรัตน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2551 - 2553

ลำดับที่ 23

พ.อ. นิตินัย ภีมะโยธิน

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2553 - 2555

ลำดับที่ 24

พ.อ. วีระพันธ์ สมัครการ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2555 - 2556

ลำดับที่ 25

พ.อ. กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2556 - 2557

ลำดับที่ 26

พ.อ. กฤษณ์ จาดสุวรรณ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2557 - 2558

ลำดับที่ 27

พ.อ. กันตพจน์ เศรษฐารัศมี

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2558 - 2558

ลำดับที่ 28

พ.อ. ศิรินทร์ ทวิชศรี

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2558 - 2559

ลำดับที่ 29

พ.อ. สุเทพ สมบูรณ์สิน

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2559 - 2560

ลำดับที่ 30

พ.อ. เฉลิมเกียรติ ทองศิริ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2560 - 2562

ลำดับที่ 31

พ.อ. จุฑา รังสิยานนท์

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2562 - 2566

ลำดับที่ 32

พ.อ. อำนาจ จังพาณิช

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

Scroll to Top