ฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลด

ฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ห้วงวันที่ ๒๓ – ๒๖ เม.ย. ๖๗
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๓๖ นาย โดยดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างไฟฟ้าทั่วไป, ช่างเครื่องปรับอากาศ
ในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก, การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น

Scroll to Top