โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ประวัติหน่วย

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

VETARMYSCHOOL
ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังพลให้มีคุณลักษณะที่ดีของเหล่าทหารการสัตว์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
วิสัยทัศน์
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งมั่นสู่มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร
อัตลักษณ์
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก “ปลูกจิตสำนึกทางการเกษตรที่รับผิดชอบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม” (“THINK GREEN GO GREEN”) แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่มีความรู้ด้านสัตวรักษ์ เกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร อย่างเชี่ยวชาญและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางทหาร
เอกลักษณ์
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร
Scroll to Top