ผู้บังคับบัญชา

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

พล.ต. รณรงค์ โรจนเสน

จก.กส.ทบ./ผบ.รร.กส.กส.ทบ.

พ.อ. อำนาจ จังพานิจ

รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.
(ทำการแทน ผบ.รร.กส.กส.ทบ.)

พ.อ.พิริยพงค์บุพชาติ

พ.อ. พิริยพงค์ บุพชาติ

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.

พ.ท. ประสิทธิ์ มูลเครือคำ

หน.ผธก./กพ.รร.กส.กส.ทบ.

พ.ท. อนุรักษ์ การสมมุติ

หน.ผตก.รร.กส.กส.ทบ.

พ.อ.มลเทียน กาเเก้ว

หน.ผบร.กส.กส.ทบ.

พ.ท. พัฒนวงษ์ ภาแจ้งสุข

ผบ.พัน.นร.รร.กส.กส.ทบ.

Scroll to Top