ดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี

กร.ทบ. จัดการอบรมทักษะทางด้านดนตรี และจัดกิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมปลูกป่า ระหว่างวันที่ 19 – 22 ส.ค. 66 ณ รร.จปร. และได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และอาจารย์ จำนวน 183 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี รร.กส.กส.ทบ.

Scroll to Top